Ułatwienia dostępu

 Co warto wiedzieć o segregacji odpadami na terenie gminy Miastków Kościelny?

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady z terenu Gminy Miastków Kościelny odbiera ECOGLOBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zmieszane. Worki na odpady selektywnie zbierane dostarcza firma odbierająca odpady z tereny Gminy Miastków Kościelny.

W dniu odbioru odpady muszą być one wystawione przed posesję do godziny 7:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na ul. Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym przy gminnej oczyszczalni ścieków.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół.

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od wystąpienia jednej z przesłanek:

- zamieszkania na terenie naszej gminy,

- powstania odpadów komunalnych,

 

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

 

    W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

- jeżeli osoba będzie kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku stawka od osoby wynosi 20 zł;

- jeżeli osoba będzie oddawać odpady BIO do firmy odbierającej odpady z terenu gminy - stawka od osoby wynosi 25 zł.

 

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Miastków Kościelny.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W szczególności zgłaszać należy:

- zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

- wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

- urodzenie dziecka;

- śmierć osoby;

- zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

- zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

- zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

- użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

 

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

 

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

 

    za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca;

    za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca;

    za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września;

    za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

    Wpłat dokonujemy :

    - w kasie Urzędu Gminy lub

    - na podany poniżej nr rachunku bankowego:

 

31 9210 0008 0056 4834 2000 0540

 

BARDZO WAŻNE!

 

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Miastków Kościelny, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

 

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.