IZP.3410/4/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

20 lipiec 2010 14:37

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola

Miastków Kościelny, dnia 2010-07-20


IZP. 3410/4/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 203168-2010


       Wójt Gminy Miastków Kościelny, w imieniu Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom treść zapytań skierowanych do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ( raz w miesiącu lub raz na kwartał ) potwierdzone protokołem odbioru częściowego podpisanym przez inspektora nadzoru.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwości częściowego fakturowania wykonanych robót ( raz na kwartał ), jednak nie wcześniej niż od początku II kwartału 2011 roku ( kwiecień 2011 ).

Zapytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy wykonaniu zamówienia pompowni ścieków innych producentów, o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w projekcie firmy Metalchem?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do przepompowni ścieków, jednakże muszą one posiadać parametry wskazane w załączonym do SIWZ projekcie sieci kanalizacyjnej ( pompownie ścieków ). Zastosowane pompownie muszą stanowić kompletny obiekt wykonany przez jednego producenta, wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterownia elektrycznego pracą pomp. Pompownie muszą posiadać gwarancję oraz wymagane atesty i certyfikaty. Ze względu na zastosowanie pompowni firmy Metalchem w istniejącej sieci kanalizacyjnej do, której zostanie przyłączona miejscowość Zwola, zastosowane pompownie powinny być kompatybilne z istniejącym systemem kanalizacyjnym, gwarantując tym samym jego sprawność jako całość.

Jadwiga Wojda

Wójt Gminy

Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.